Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Træerne og Skovens Tilstand-
  
§ 7
(pdf)
pag.69
pag.70
pag.71
pag.72
pag.73
pag.74
pag.75
pag.76

komne Rids, af den eenstemmige Meening, at det vil
blive alt for kostbart, for Berg-Cassens Regning, at
optage dette Værk, da man ingen Grund rimeligt
Haab haver til det Bygværdighed, dette ene undta-
get, som dog er uvist, at Gangene maaskee kunde for-
ædle sig, naar de komme sammen. Men naar dehos
betragtes den lange Distance, neml. 41 1/4 Lagter, inden
de samledes, om det og rigtig indtraf efter Overslaget,
vilde det blive en alt for kostbar Prøve. Betragter
man nu tillige Værkets adskillige Drift til denne Tid,
da det først i nogen Tid har været drevet for Partici-
panternes, siden i nogle Aar fdor Berg-Cassens, derefter
igien i 10 a 12 Aar for Participanternes Regning, og
alletider med anseeligt Tab, item at længe førend Gan-
gene kunde samles, var Driften alt kommen under
Dørje-Elv, som giver en temmelig vis Formodning
om dens totale og hastige Undergang, efterdi Vand-
draget var i de allerede giorte Afsynkninger paa Stol-
len saa stærk, at 2de Pumpe-Knægte neppe kunde holde
Vandet ude, imedens man borede i samme. Des-
uden vise de i benævnte Elv staaende Gange sig ikke af
nogen synderlig Brede. Men ere snarere Grene af
Hoved-Gangen selv, efterdi samme i deres Strygende
mod Øster, gandske vist komme tilsammen med Gan-
gene.

§ 7. Om Træerne og Skovens Tilstand

      I gamle Dage har den hele Egn været begroet
af Skov, især af Fyrre og Gran. Men er siden ef-
terhaanden blottet ved Skovens Bortrøddelse, i hvis
Sted Gaarder ere oprøddede, som derfor gemeenlig