Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Træerne og Skovens Tilstand-
  
§ 7
(pdf)
pag.70
pag.71
pag.72
pag.73
pag.74
pag.75
pag.76

bære det Ord Rud i Enden, der svarer til det Danske
Rød og kommer af det Ord rødde, oprødde. Hvad
man ikke har hugget for at bygge Huse af, eller for at
sælge og udskibe, er fældet for at opbrændes ved den
saa kaldte Braate-Brænden, eller for at anskaffe
Kull til Bergværkerne, med hvilke Haandteringer endnu
daglig fares fort; hvortil kommer den fordærvelige
Vaade-Ild af uforsigtig Braate-Brænden, Tobaks-
Ild, og deslige, som ofte indtreffer; og ved det ene
saavelsom andet er det nu bragt saa vidt, at man paa
nogle Steder nederst i Dalene eller paa Sletten maae
kiøbe Brænde, eller inden kort Tid vil nødes dertil.
De fleste Gaarder, hvis Eiendom strækker sig til Fiel-
dene, have vel endnu Skov nok til Fornødenhed, deels
og til at sælge og giøre sig Fordeel af; men det nær-
meste og beste er dog borthugget, derfor har Eger den
mindste Deel i det Sav-Tømmer og Bielker, som
herigiennem i saa stor Mængde udskibes, da det meste
kommer fra Oplandene. Paa de Gaarder, som høre
under Kongsberg Skov-District, som er hele Fiskum
Sogn, er dog Skoven best vedligeholdt, da deraf intet
maae hugges til Udskibning. Ellers er den saa kaldte
Undermaalslast, som hugges af Roden, samt anden
Smaalast, her som andensteds den største Ruin for
Skoven, og gaaer dog ligesaa fuldt i Svang, som om
den aldrig var forbuden. Alt dette maatte staae vore
Efterkommere en trykkende Mangel baade paa Huus-
Tømmer og Brænde, hvis ikke det Haab var tilbage,
at Skovens Billighed at voxe, helst i Braater, hvor
den meest ødelegges, nogenledes vil erstatte Tabet, og
at Nøden omsider vil lære Efterkommerne, at holde
bedre Huus dermed end deres Formænd. Desuden