Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Træerne og Skovens Tilstand-
  
§ 7
(pdf)
pag.70
pag.71
pag.72
pag.73
pag.74
pag.75
pag.76

fattes her ikke paa Tørv til Brænde, ikke heller paa
Steen, Leer og Kalk til Huse; Ved Skovens Bort-
røddelse paa alle de Steder, som ikke hørte til Berg-
værkernes Circumference, vilde Bonden legge tilbørlig
Bind paa Jordens Forbedring, lære at føde sine Kre-
ature paa Stald om Sommeren, og afskaffe sine over-
flødige Overdrever med de utallige Gierder og i den
Sted anlegge nye Jorder. I Kiøbstæderne, hvor
Fødevahre da vilde blive lige saa lette, som de nu ere
dyrem, vilde vrimle af Manufacturier, og de Ting som
nu raae udføres, paa allehaande Maader raffineres,
med meere saadant; og paa saadan Maade vilde
maaskee opfyldes, hvad der fortælles, at en Norsk
Bonde i Samtale med Kong Christian den 5te,
der var bekymret for Skovens Aftagelse, skal have
spaaet, at naar der var giort Ende paa Skoven, vilde
Norge først komme i Floer og Velstand. Man seer
i det mindste heraf, at der endnu er Haab tilbage, og
det samme stadfæstes ikke lidet deraf, at Jarlsberg
Grevskab, Solløer og flere skovløse Egne, ere nu i
langt bedre Stand end da Skoven var ved Magt. De
Anmærkninger, jeg ellers har at tillegge ved hvert Træe
i sær, ere kun faa.
       Fyrren, denne Konge blant Træerne, vor
Norske ceder, der opreiser vore Huse, setter vore
Savværker i Gang og laster vore Skibe, fortiener saa
meget mere al min Berømmelse, som jeg hver Dag
kan spadsere imellm de deiligste og rankeste Fyrre-
Træer, og nyde deres angenemme Indflydelse baade
paa Syn og Lugt; de adskillige Veie, som gaae der-
igiennem og idelig befares af Reisende, give ligesaa
mange ligesom med Træer plantede Alleer, og forøge