Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Træerne og Skovens Tilstand-
  

§ 7


(pdf)

pag.70
pag.71
pag.72
pag.73
pag.74
pag.75
pag.76

       Enebær-Træets Brug er bekiendt og behøves
her ikke at igientages. Dens i Pyramideform sam-
mensluttede Blade i Toppen, som i Sverrig kaldes
Kiikbær, paa Søndmør Uhelbær, gives paa visse Steder
i Bergens Stift, og kaldes Lovrebær, fordi de indgives
Kreaturene, naar de ere rovrede: dovne, nedslagne
og have tabt Appetiten, da det skal blive bedre med
dem. Det er ellers en uforsvarlig Forsømmelse her
i Landet , at man i Sygdoms Tid og hvor smitsomme
Sygdomme ere at befrygte, ikke flittig nok røger med
dette vellugtende Træe eller deres Bær, for at skaffe
frisk Lugt.
       Af Løv-Træer gives her som andensteds Alm,
Ask, Asp, Buk, Eeg, Ell eller Orr, Svart-
Orr, Hæg, Lind, Løn, Piil, Rogn, eller Røn-
netrær, Selje, Vidie etc. Deres Nytte og Brug
er bekiendt; jeg har derfor kun følgende faa Anmærk-
ninger at tillægge:
       Aspens Løv holdes her for det allerbeste Foder
for alle Slags Kreature, især for Heste. I det slette
Foer-Aar 1781 behjalp man sig meget med dette og
andenslags Løv, saa at ingen Kreatur creperede af Sult,
som det dog i Begyndelsen tegnede sig til. Øverst
paa Næss-Fieldet, som holdes for det høieste her i
Egnen, har jeg fundet Aspe-Træer, som smaa Buske
og gandske underkuede af Vind og Snee, samt krybende
imellem Klippernes Rever. Sammesteds saae jeg
den saa kaldte Lys-Ved, det er halv forraadnet Aspe-
træe, der er grønt og lysende i Mørket.
       Eege-Træer maae nok eengang have været her
overflødig, helst om det, efter min Formodning, har
givet dette Sted Navn; men nu omstunder sees kun