Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Træerne og Skovens Tilstand-
  

§ 7


(pdf)

pag.70
pag.71
pag.72
pag.73
pag.74
pag.75
pag.76

nogen Riis-Eeg og et og andet gammelt Træe hist og
her, dog meest paa Grændserne af Jarlsbergs Grev-
skab. For en halv Snees Aar siden blev et Eegetræe
fældet paa Fossesholms Gods, af hvis Planker jeg har
seet en Bord-Skive 6 Qvarter i Giennemsnit, hvoraf
kan sluttes til disse Træers Størrelse i gamle Dage.
       Om Elle-Træet er mig forsikret af dem, som
selv skal have forsøgt det, at Vegge-Luus aldrig op-
holde sig eller trives i Sengesteder, som ere giorte der-
af, og at de lagte i Æsker af dette Træe, ikke leve
over et Par Timer, hvilket stemmer vel nok overeens
med den Erfaring man har Nordenfields, at Aare-eller
Elle-Qviste lagte i Meel og Gryn, bevarer dem fra
Mid, og at samme Qviste med Løvet paa, lagte over
Kaal og andre Madurter fordrive Jordlopper, Kaal-
Maddiker og deslige.
       Hæggen er det første Træe, som blomstrer om
Foraaret, men dets Blade blive og maaskee af samme
Aarsag meest ilde tilredte af Bladluus og andre In-
sekter. 1779, da jeg kom til Eger, skal Hæggen
allerede have blomstret den 28de Martii.
       I den varme Sommer 1781 bleve Lindetræer-
nes Blade besatte med smaa Draaber af en brun og
sød Saft, som en Sirop, men om det var Honning-
Dug, eller en anden sød Saft af Træet, kan jeg ikke
sige.
       Paa et stort Lønne-Træe paa Møllenhof vare
alle Bladene falmede den 16de Septemb. 1781, og
den 31te i samme Maaned vare de affaldne, hvorimod
en Green af samme Træe, hvori man havde skaaret
endeel Navne-Bogstaver, beholdt sine Blade grønne