Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8
(pdf)

pag.75
pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

længe efter, og fældede dem ikke førend den 14de No-
vember, hvilket synes t vise, at hvor en Indskiærelse
skeer, der trækker Nærings-Saften sig hen og holder
Bladene grønne.
       Paa Hesthammer-Øen i Eker-Vandet voxer
et Slgs Kirsebær-Træe med smaa og sorte Bær, af
Størrelse som store Hæggebær og af god Smag. Man-
ge troe, at de ere vilde, men da Rygtet gaaer, at et
Kloster i Pavedømmets Tid har staaet paa denne Øe,
kan disse Træer maaskee være plantede af Munkene,
dem man veed, at have først begyndt med Træe-Plant-
ning i Norge. I det mindste har nok denne nu ube-
boede Øe tilforn været beboet, og disse Træer af Be-
boerne plantede.
       Det skiønne og nyttige Hylde-Træe, veed
ingen her at plante, som er en stor Feil. Dog har
jeg seet det hos Hr.Bendike paa Modum og Hr. Apo-
teker Stillesen paa Bragnæs.
       Skovæble-Træer gives her ogsaa, men bort-
huggesdog efterhaanden for Barkens skyld, som man
betiener sig af til guul Farve. Smaae Træer og
Buske-Væxter blive i efterfølgende § anført.

§ 8. Om vildvoxende Urter.

       Jeg agter her lige saa lidet som tilforn, at igien-
tage, hvad andre har skrevet, hvorfor Læseren her ei
maae vente vidtløftige Beskrivelser over Urterne selv
eller deres Nytte og Brug; men kun en kort Foretg-
nelse, med endeel tillagte Anmærkninger, som dette
Sted har givet Anledning til. Noget besynderlig
Nyt i Urtelæren kan jeg ikke heller love, dog forekom-