Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

mer her endeel Urter, som ikke findes i Gunneri
Flora Norveg., og følgelig kan ansees som et nyt
Tillæg til samme. Saadanne ere Campanula Tro-
chelium & Cervicaria, Cichorium intybus,
Filago arvensis, Lathyrus sylvestris, Lithos-
permum officinale, Matricariæ inodoræ varie-
tas, Orubus niger, Selinum sylvestre, Sisym-
brium Islandicum, hvortil kommer endeel nye
Anmærkninger om visse Urters Nytte og Brug i Me-
dicinen og Landhuusholdningen. Ved at sammen-
ligne denne med Søndmørs og Hardangers Urte-For-
tegnelser, sees tillige Forskiellen imellem Norges nord-
ligere og sydligere Urter, og hvor meget rigere den
syndenfieldske Deel er paa sieldne Eng-Urter, hvor-
imod den savner mangfoldige smukke Field-Urter, som
antreffes Nordenfields. I det mindste er mig ingen
af dette Slags forekommet af nogen Betydenhed, uag-
tet jeg dog har besøgt 2 af de høieste Fielde her i Eg-
nen. Dette med meere sees best af Fortegnelsen selv,
som ikke indeholder uden hvad jeg selv har seet og un-
dersøgt, og ventelig vilde have blevet langt større, om
alle de Urter kom til, som i den korte Tid, jeg har
været her, ikke ere mig forekomne, eller formedelst
deres subtile Forskielsmærker, kan have undflyet mine
Øine.
      Achillæa Millefolium, Røllich, Ptar-
mica, voxer i langt større Mængde her end Norden-
fields, helst ved Ager-Renner og i Agre, hvorimod
den egentlige Røllich er der langt overflødigere end
her.
     Aconitum Napellus, Luse-Hat, her lige-
som Nordenfields meget almindelig i Skov-Markerne.