Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Acorus Calmus, Kalmus, temmelig al-
mindelig ved Vand.
      Acrostichum Ilvense, paa Bierg-Siderne
i Mængde, septentrionale, Beengræs, er og
her bekiendt af at læge Beenbrud, see Spydbergs Be-
skrivelse S.137. Paa min Reise igiennem Christian-
sands Stift fandt jeg den i Mængde ved Siden af
Klipper, som og anmærkes i Flora Dan.
      Actæa spicata, Troldbær, her Orme-Græs.
      Aegopodium, Sqvaldre-Kaal i Haverne.
      Aethula, Vild-Petersille i Haverne. Man-
ge, som have skrevet om denne skadelige Urt, advare
mod Bladene, som let kan blandes med Petersille-
Blade, hvorimod jeg ikke erindrer at have læst nogen
saadan Advarsel mod Roden, uagtet den ligesaa let
kan blandes med Petersille-Rødder, og er virkelig for-
giftig, som sees deraf, at jeg selv tilligemed 3 andre
i mit Huus, som havde spist en Lamme-Suppe, hvori
endeel af disse Rødder vare kaagte, fandt strax en
stærk Hoved-Svimmel med ulidelig Tørhed i Mun-
den, uagtet ingen af os havde spist af Rødderne selv.
For at forvisses derom, forsøgte jeg siden kaage
dette Slags Rødder meget lige i Smag, men vel saa
søde.
      Agaricus campestris, Champignon, her
almindelig nok om Vaaren, da den indsamles og sæl-
ges; chanterellus med langt ned paa Stilken lø-
bende Lameller; Integer, har alle Lamellerne lige
lange; violaceus viscidus. Her maae jeg mel-
de, at jeg paa Søndmør har fundet den selvsamme