Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Aas, og i sær paa Saasen-Eye, hvor det salte Svo-
vel Vand opspringer, hvorom allerede er meldt § 4.
Af Røret selv eller Stammen beredes de saa kaldte
Spol-Piber; epigeyos paa Bierge og Klipper;
Calamogrostis ved Vandbredde.
      Asperugo procumbens, ved Huse og Lader.
      Asperula odorata, Myske, bekiendt af sin
gode Lugt.
      Asplenium Trichomanes, i Bierg-Kløf-
terne.
      Astragalus glysiphyllus, temmelig almin-
delig ved Biergfødderne, item paa tørre Bakker, saa-
som ved Smell-Hougen.
      Atriplex patula, sees kun sielden, og af ulige
mindre Vext, end ved Strandbredden Nordenfields,
see Søndm. Beskriv. Desuagtet finder ieg ingen
væsentlig Forskiel, da begge have calyces feminum
disco dentatas.
      Avena flavescens, Eng-Havre; fatua,
Flug-Havre, yttrer sig undertiden med fremmed
Sæde-Korn, men trives ikke. I Uaarene 1741 og
42, skal den dog have voxet her i Mængde, og blev
da indhøstet i Tønde-Tal. Den giver et gandske
godt, men mere sort Meel, hvorfor den og kaldes
Svart Havre.
      Bidens tripartita, Brunkiær, ved Vand-
Damme, men kun liden af Væxt; I haverne har jeg
seet dem langt større.
      Boletus bovinus, Kue-Sop, luteus,
begge i Mængde.
      Brassica campestris, hist og her ved Husene.
      Bromus secalinus, i Agrene.