Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Carduus lanceolatus, Tidsel, Horn.Tidsel.
Dens Frøe pilles om Høsten af Stillizer, Irisker og
flere Fugle, hvorved det vedhængende Fønn skilles
derfra og omdrives af Vinden; crispus i Agrene,
dog ikke meget. At Hestene æder den saa begierlig
havde jeg ikke troet, hvis ikke Hr. Justiz Raad Essen-
drop paa Kongsberg havde viist mige Prøve derpaa.
      Endog Horn-Tidselen giver et godt Foder, naar den
blødes og kaages; palustris; heterophyllas ikke
meget. Naar Tidselen voxer høit og hyppig, ventes
dyb Snee.
      Cardex dirica; pulicaris; uliginosa; le-
porina; flava vesicaria, med flere, kaldes alle
Staar, Staar-Græs, hvorunder indbefattes alle
stive Græs Arter paa mavre Enge.
      Carum Carvi, Karvi, samles saasnar den
opspirer om Vaaren til Karve-Kaal. Her gives En-
ge, hvor næsten intet uden Karve er at see, dog indsam-
les den ikke her i den Mængde som paa Ringerike,
Hedemarken og flere Steder, hvor en Bonde under-
tiden kan sælge 10 til 20 Tønder, den udskibes derfor
i Mængde, især fra Christiania. Saalænge Karven
ikke bliver brun i Toppen, troer man, at Græsset endnu
voxer og ikke bør afmeyes.
      Cerastium viscosum, almindelig.
      Centaurea Scabiosa & Jacæe, i stor Mæng-
de paa Engene. Cyanus, Korn-Blomster, i Rug-
og Byg-Agrene.
      Chærophyllum sylvestre, Hunde-Kirkse,
dens Blomstre tilligemed Jamne (Lycopod. Com-
planat.), giver en smuk guul Farve, som her er
brugelig.