Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

gende og nedslaget, som den var afmeyet, er og saa
frødig af Væxt, at den sielden sætter Blomster, hvor-
for jeg og i Begyndelsen havde Møie for at kiende den.
      Mærkeligt er det og, at jeg Nordenfields næsten aldrig
har seet den i det lave uden prolifera, i det Blom-
sterne voxe ud i lange Stilke, hvorimod jeg her stedse
finder den af sædvanlig Skikkelse. Nordenfields har
jeg og seet den paa Fieldene, tæt under Snebrederne,
hvor den var meget blød og saftig, og havde lige saa-
danne flores proliferos, som jeg nu har sagt; her
derimod har jeg paa Fieldene aldrig seet den med
Blomster. Endelig maae jeg og erindre, at den i
Hardanger i Bergens Stift gives samme Navn og
Berømmelse, som sees af Hardangers Beskrivelse Si-
de 39, hvor den dog henregnes til juncos, ved en
Feiltagelse, som let kunde begaaes af dem, der ei havde
seet dens Blomster, efterdi den virkelig har folia jun-
cea; elatior, ligeledes en ypperlig Græsart paa fede
Enge; fluitan, Manna-Græsset.
       Filago arvensis, overflødig paa sandig Jord,
derfor desto underligere, at den savnes i Flora
Norveg.
       Fragaria vesca, Jordebær, voxer her i god
Mængde, endog paa slet Mark, dog her som Norden-
fields meest paa Fieldene; Frag. minor dulci fructu,
Rakkebær, som der er ubekiendt, er her ikke rar, og
skilles fra forrige derved, at den er sødere, mindre rød,
og modnes sildigere.
       Fumaria officinalis, Jordrøg, i Haver og
Agre.
       Galeopsis tetrahit, Dæle, Døle; lada-
num, begge i Agrene.