Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

paa Kongsberg blant Biergfolket er temmelig giængs;
autumnale, almindelig.
       Leonurus cardiaca, blant Træerne, ei almin-
delig.
       Lichen geographicus, calcareus, erice-
torum, centrifugus, faxatilis, Steen-Moes.
Prøve af denne blev nylig sendt fra Engeland til en
Kiøbmand her, med Forespørsel om deraf kunde an-
skaffes nogen Qvantitet, uden Tvivl i Tanke at benytte
sig af den til Farverie, siden jeg seer af Ferbers mine-
ralogiske Reise, at der ved Leith i Skotland er anlagt
en rød Farve-Fabriqve deraf. Her er den dog ikke
nær saa hyppig som Nordenfields, hvor man altsaa
kunde drive en liden Trafiqve dermed; parietinus,
physodes, stellaris, Islandicus, Islandsk Moes
eller Fieldgræs. Denne, som jeg Nordenfields ikkun
havde seet et Par Straa af, fandt jeg 1782 paa Sol-
berg-Aasen i Mængde, og da kort efter kom et Cir-
culaire fra Canecelliet med Opmuntring at oplede og be-
nytte sig af den til Føde i den daværende dyre Tid,
indgav ieg i Christianiæ Intelligents-Seddel en No-
tice derom. Ved adskillige siden giorte Forsøg at til-
lav Meel og Brød deraf, kan man haabe, at faae
denne føderige og sunde Moes-Art ført i Brug blant
Almuen, i Steden for den før brugelige Fyrrebark,
helst stiden man nu til visse veed, at Fieldene ligesaavel
i Oplandene, som her, mangesteds ere opfyldte deraf.
Dette kunde best skee, naar enhver Embedsmand i sin
Egn udsatte smaa Præmier for den, som først begyndte
med dets Brug, som jeg ved Skrivelse har erfaret, at
Hr. Hans Jacob Wille, Capellan til Sillejord i Tel-
lemarken, allerede har giort. Her har allerede et Par