Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Lolium temulentum, Svimling, indfinder
sig gierne i Dansk Havre, naar den saaes i fugtig
Jord, men trives ikke; muticum, paa Eker.
      Lonicera xylosteum, Beenved. Dens
Grene bruges til Rør i Tobakspiber, og naar de ere
tykke, til Tinder i River; dens Blade ere bittre og
skal være gode at tygge mod Saar og Raaddenhed i
Munden. Man kalder den og Leaved, fordi man
giør Decoct deraf, og toer sig dermed for Lede-Værk
eller Gift. Andre kiøbe et Slags Træe fra Apoteket
under samme Navn og til samme Brug, som efter
Hr. Apot. Stillesens Beretning er viscum qverci-
num; og i Fauna Svecica heder det efter Tycho
Holms Beretning, at de Norske af samme tilligemed
Behen album, giøre et Decoct med Lendevee.
      Lotus corniculatus, de Norske Tiritunge;
en skiøn Græsart.
      Lycoperdon epidendrum, paa raadent Træe;
Bovista, Fiis-Sop, sees i Mangfoldighed liggende
som sorte Bolde paa Engene om Foraaret; cornise-
rum, paa Rønnetræets Blade. See Fl.Dan. Tab.
838.
      Lychnis flos cuculi, almindelig; viscaria,
Tiære-Blomster, overdrager Engene med en rødblaa
Purpur, men Qvæget skiøtter den ikke, og æder den
aldrig færsk; et eneste Exemplar har jeg seet med hvide
Blomster; dioica, Eng-Nellik, er her lige saa rar
at see med røde, som Nordenfields med hvide Blom-
ster, dog hvor Marken er fugtig, befindes de ogsaa
her røde, ellers jevnlig hvide. Dens Pestilla variere
fra 5 til 6 og 7.
      Lycopsis arvensis, i Haver og Agre.