Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

oftere fundet dens Meel-Traade 6 a 7, end 5. Dens
Grene ere fulde af Knuder eller Galler af det Insect
cynips amerinæ, fragilis, Pile Træe; myrsini-
tes, myrtilloides, liig Blaabær-Lyng, kaldes i
Spydebergs Beskrivelse Vivang; arbuscula, hvid
Vidie; caprea, Selje; cinerea, graa Vidie.
       I alle tilgrodde Grøfter voxe Vidie-Træerne meget
overflødig, hvor om derfor af Vidier vilde plante le-
vende Giærder, som meget vel lod sig giøre, maatte
først graven Grøfter og siden ved Brædden deraf saae
eller plante Vidie-Træer, især pentandra og cinerea.
       Saxifraga petræa, paa Skramnæs, voxer
paa tørre Bakker og er dog heel saftig. Den hele
Væxt er guul, og Bladene foran indskaarne i Tun-
ger, røde i Spidsen. Paa dens Blade har jeg seet
Insect-Eg, hvoraf fremkom Insecter der lignede acari,
havde et langt Sue-Rør, 4 Leder i Falhornene, 6
Fødder, og thorax ligesom adskilt i 2 Parter, Vam-
men havde en Rad sorte Qvadrater i Midten og sorte
Tænder paa Siderne, maae altsaa have været en ci-
mex, granulata plantes her i Haverne under Navn
af Porcellain-Blomster, men er nok fra første Tid
tagen af Vild-Marke, hvor den vel ikke er funden af
mig, men af andre. See Flora Norveg. iten Spyde-
bergs Beskrivelse, i hvilke begge den anføres som
vildvoxende.
       Scabiosa arvensis og Succisa, paa Engene.
       Scirpas palustris, cæspitosus, lacustris,
mangfoldig i Fiskum-Vandet, hvor man skal have fun-
det den tienlig til at tække Huus-Tag ligesom med
Rug-Halm; sylvaticus, kaldes af sine brede og
hvasse Blade Sverd-Staar.