Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om fiirføddede vilde Dyr -
  

§ 9 (pdf)

pag.107

pag.108

pag.109
pag.110
pag.111

§ 9. Om fiirføddede vilde Dyr.

       Hvad jeg i denne Egn har kunnet anmærke om
vilde Dyr, bestaaer kortelig i følgende: Biørne,
Ulve og Ræve, gives her som andensteds; Gaupe
(Loss), Grævling, Pind-Svin eller Bussedyvel,
ere mindre almindelige, dog sees de her undertiden.
       Elsdyret har man seet spadsere her igiennem
Bygden om Vintrene i alle de Aar jeg har været her;
det har endog gaaet tæt forbi Husene, ved hvilken An-
ldning et blev skudt i 1783 i Januarii. Man siger,
at det skraber Sneen fra Træerne, for at finde Føde af
Moes, Tyttebærlyng og deslige.
       Bonden giør her temmelig Skade i Haverne,
og da man kalder den Muldvarp, stod jeg længe i den
Tanke, at det var virkelige Muldvarper, indtil jeg fik
den at see, da jeg fornam at det var Mus terrestris,
følgelig samme Art, som jeg før under dette Navn
havde læret at kiende Nordenfields. At den er et fuld-
kommen Amphibium, har jeg sammesteds havt mær-
kelig Beviis paa, da den i Havet beliggende Sønd-
mørske Øe, Ørenøe, for nogle Aar siden vrimlede deraf.
Hvad Skade dette Utøi kan foraarsage, saaes og paa
samme Øe alt for kiendelig, da baade Ager og Eng
blev oprodet, Korn-Sæden opædt, ja endog Skorstene-
ne i Husene underminerede og omkastede. Hvad Pe-
der Clausen i Norg. Beskr. 26 Cap. skriver om Vand-
Rotter i Nordlandene, stadfæstes virkelig paa Sønd-
mør af Fiskere, som skal have seet dem i utallige Mæng-
de paa Havet svømmende, og efter min Formodning
bliver det just Bonden han mener, men ei de egentlige
Rotter, som sielden findes paa Øerne ved Havet, ja