Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om fiirføddede vilde Dyr -
  

§ 9 (pdf)

pag.108

pag.109
pag.110
pag.111

paa mange af dem ei engang kan leve, hvilket Peder
Clausen ogsaa paa foranførte Sted anmærker.
       De egentlige Rotter (Mus Rattus) som ogsaa
gives her, kan ligeledes dygtig svømme, hvilket ikke'
alene af B. Gunnerus bevidnes i hans Anmærknin-
ger til Leems Lapm. Beskriv., men og ofte af mig selv
er iagttaget, da de Nordenfields svømme af Fartøiene
til Landet, eller og følge Anker-Tougene, hvormed de
i Landet befæstes. Foruden disse har jeg her seet et
andet Slags meget smaa Vand-Rotter, som under-
tiden sees at stige paa Land af Elven. Den er kun
4 til 5 Tommer lang, har lange Vær-Haar, ag hvilke
nogle overgaaet Hovedet i Længde, store og runde Øren,
temmelig stort Hoved, samt en smal og nøgen Hale,
der kun var besat med saa korte og stive Haar, ellers
næsten af Længde som Kroppen. Forfødderne have 4
og de temmelig lange Bagfødder 5 Tæer, hvori de
afvige fra de ordinaire Muus, hvis hale ogsaa er tyk-
kere med finere Haar. Alle Tæerne vare splittede uden
Svømme-Hud. I Loven (vola) havde de 6 Knor-
ter. Farven var oventil brun med indsprængte sorte
Haar; paa Munden, under Halsen og paa Bugen lyse-
graa eller hvidagtig. Den synes meest at ligne Mus
sylvaticus.
       Sidst i Martii 1783 blev i Hougsund fanget
en sneehvid Muus, hvorpaa ikke saaes et eneste sort
Haar. Den var af sædvanlig Skabning og ret smuk
at see, helst da dens Øine vare røde.
       Lemænden indfandt sig her i stor Mængde strax
om Vaaren 1781, og opholdt sig her den hele Som-
mer igiennem. Man kan ikke vide, om det var for
den stærke Kulde som indtraf Vinteren efter i Januarii,