Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om fiirføddede vilde Dyr -
  

§ 9 (pdf)

pag.108

pag.109
pag.110
pag.111

men varede her kun kort, eller for den Varme og Tør-
ke man havde i samme Aar, den hele Sommer igien-
nem. Det sidste kan synes rimeligt, siden Pallas
skriver i sin Siberiske Reise, at Vandrings Rotten
(le Surmolet) ved Anledning af en stærk Tørke, i ube-
skrivelig Mængde kom fra de nordlige Egne i Siberien
til Jaikernes og Cosakkernes Land, hvor den tilforn
var gandske ubekiendt. See Auszug aus Pallas Reise
Tom. I. S.158. Hvad det end er, fulgte dog Mis-
væxt derpaa, som jeg forud giættede, og af adskillige Er-
faringer Nordenfields havde lært; thi Aaret efter var
Veiret saa ubetimeligt om Vaaren, og Sommer-Var-
men saa liden, at Kornet paa de fleste Steder blev
skaaret grønt, som er velbekiendt.
       Her gives ikke alene vilde Katte, men og tamme
af en vild Katte-Art, som kiendes deraf, at de ere mere
haarige, især paa Halen, og holde samme idelig i Be-
vægelse. Jeg havde allerede Nordenfields mærket, at
Katte, som døe af Ælde, legge sig i Skiul i Høe Stak-
ker om Vinteren, og her har jeg seet et fuldkommen
Scelet af en saadan død Kat ligeledes liggende i en
Høe-Stak. Det var 1 Alen langt, Hovedet tykt,
2 store Hug-Tænder sadde paa hver Side af begge
Kiæberne, imellem samme 6 Fortænder, større i Over-
end Under-Kiæben, derefter trekantede og taggede
Jakler eller Kind-Tænder, 2 store Been-Bøyler saaes
ved Ørene; Rygraden havde 7 Hvirvler uden Ribbeen,
13 med Ribber, som tiltoge i Længde bagtil, alle i
Enden stumpede, saa atter 7 Rygledder uden Ribber,
derefter nogle Bøyler hvor Bagfødderne havde siddet
med en tydelig Hofte-Skaal, tilsidst Halen, som havde
9 Leder.