Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

paa den indre Kant halv hvide og halv brune; Ryggen
ned til Stierten lysegraa med lyse Kanter om Fiærene;
Stierten bagtil afrundet med 10 Fiære, alle hvide i
Spidsen og spettede med hvide Pletter i 4 eller flere
Rader paa tverr; Bugen hvid og lidt rustfarvet, med
graa Tværstrimer: Fødderne gule og sokkede ned til
Tæerne, som alle vare adskilte uten Mellem-Hinde.
Den havde fine fuldkomne Fiære, men var dog kun
en Unge, og synes meest at ligne Falco palum-
barius.
      Af Kat-Ugler har jeg kun betragtet Strix
aluco, som er kiendelig deraf, at dens 3 forreste
Slagfiære ere indskaarne som en Sav i ydre Kant.
At man saa ofte skyder og dræber Katuglen synes ubil-
ligt, da den stærkt muser, som Katten, og renser Hu-
set, især Laderne, for Utøi. Strix passerina, der ei
er større end en Trost, sees her undertiden, men siel-
den.
       Paa Krager, Kajer, Skov-Skader (Corvus
glandarius), Nødeskrigere (C. Cariocatactes),
er ingen Mangel. Den sidste er bekiendt deraf, at
den giemmer Nødder til forraad i Jorden, hvilke
skal være af beste Slags, efter deres Vidnesbyrd, som
have fundet dem. Den fanges ofte i Snarer med
Kramsfugle.
       Om Skaden, Skiæren, er mig af øiensynlige
Vidner berettet, at en Flok af dem eengang sad paa et
Huus-Tag med stærkt Skrig, og ligesom for at holde
Raad; at een af dem siden skilte sig fra de andre, og
satte sig paa et andet Tag nær derved, gandske stille
og ligesom sorrigfuld; neppe var dette skeet, førend de
andre fløi efter og hakkede den indtil den døde.