Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

maaskee kan være Aarsagen, at man her har en tem-
melig god Forraad af andre Slags Fiske. Imidler-
tid vise dog de mange fra gamle Tider indrettede og
nu mestendeels tilgroede Fiske-Damme, at Forfædrene
have tænkt anderledes.
      Kullmund, som jeg vil kalde Salmo carbo-
narius, ligner en Ørret i Skabning, men i Farve
en Graa-Sey, dog uden kiendelige Skiæll. Paa
Bugen er den graa med knap kiendelige røde Pletter,
men paa Ryggen, Hovedet og i Munden er den heel
sort. Den har 2 Tand Rader paa Tungen, og 3
i Gummen, dog den middelste gandske kort. Sporen
er kløftet, Side-Linien ret. En Fure sees langs Bu-
gen. 1ste Ryg-Finne har 12 Straaler, den 2den uden
Str. Brystfinn. 12. Bugfinn. 10. Bagfinn. 10.
Sporen kløftet. Alle Finnerne ere sortagtige, Bug-
og Bagfinn. hvide i Kanten, de første ogsaa mere sort-
røde, end de andre. Denne Fisk er 1/2 til heel Alen
lang, ellers smal og slunken, smager kun slet, gaaer
dybt i Vandet, lader sig let trække med Angel, og døer
saasnart den optrækkes af Vandet. Jeg har kun en-
gang seet sen paa Modum optrækket af et færskt Vand,
og, som jeg mærker, er den for de fleste endog Indfødte
gandske ubekiendt *). Siden har jeg erfaret, at det

 

*) Hos norske Skribentere finder ieg ingen Underretning
      om den, men vel i Danske Magazin 2det Bind S.50,
      hvor den anføres blant andre Inventaria paa Helsing-
      borg Slot, og beskrives saaledes: Kullmule, Kol-
      mule eller Kullmund er en Art af Ørret, der fanges
      med Frøer, som sættes paa Kroge. Den saaes almin-
      delig i Elverne i Norge, og har sit Navn deraf, at
      den saavel inden Munden, som yderst paa Snuden
      er sort som Kull. Men man maatte her spørge,