Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

er den selvsamme Fisk, som man paa Ringrige kalder
Gip, og ansees som gandske rar, da den sielden og
kun paa faa Steder fanges, staaer meget dybt, og døer
saasnart den er kommen op af Vandet, paa visse Tider
af Aaret skal den være god at spise, og er gandske hvid
i Kiødet, i hvilke og mere den er meget forskiellig fra
Ørreten. Ligner meest Salmo stagnalis O. Fa-
bricii Fauna grönlandica.
      Lax. Denne i sig selv ypperlige og velsmagende
Fisk, har paa Eger, efter de flestes Mening et Fortrin
i Godhed, hvorfor Eger-Lax er berømt. Den fiskes
med Driv-Garn i Elven, med Flokke i Elve-Fossen,
og paa andre Maader, som siden skal beskrives. Det
meeste, som ikke i Egnen selv fortæres, afsættes til Dram-
men og Kongsberg, og det ene med det andet, kan efter
Laxens her værende høie Priis, regnes aarlig til 3000
Rdlr., hvoraf omtrent 1/2 Deel fortæres i Sognet.
      Ellers er nok en ligesaa stor Summa for Sognet tabt
ved Laxefiskeriets Aftagelse, hvortil Aarsagen skal vises
ved Fiskeriernes Beskrivelse §.20. Giennemskiæring
er en mindre Art af Lax, som falder om Høsten, er ei
saa feed, og har sit Navn af den Maade, den sønder-
skiæres paa. Denne er igien større end Læxingen,
der ligeledes gaaer til om Høsten, er meget fin og
tendre i Kiødet og af en fortreffelig Smag. Den
bliver nok Trutta salmanata Linnæi, følgelig en
fra Laxen adskilt Art, som og kan sluttes deraf, at


      hvor man i Dannemark kunde faae 420 Stykker af en
      norsk Fisk, som nu er saa lidet bekiendt, og saavidt jeg
      veed, falder i liden Mængde? Den Saltvands Fisk
      Gadus meruluccius, der ligeledes heder Kullmund,
      kan det vel heller ikk være, siden samme kun falder af
      en Hændelse og gaaer ikke til i Mængde.