Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

en mørkeblaa Farve, som strække sig over og under den
lige Side-Linie, desuden adskillige mærke Puncter
derovenfor paa Ryggen, endelig 9 eller flere høirøde
Puncter, der næsten altid følge Side Linien, skiønt
en og anden ogsaa kan sees tæt ovenfor eller under sam-
me. Fra Laxen er den tilstrækkelig nok adskilt, først
i Størrelsen, som altid befindes lige, som dog ikke
kunde være, naar den var Laxens Yngel; dernæst
i Farven, item deri, at den end ikke under et maade-
ligt Øieglas har kiendelige Skiæl, og at Ryg-Hverv-
lerne, som hos Laxen skal være 56, hos denne lille ere
59 til 60. Derimod ligner den Forellen (Salmo
fario) langt mere, saa jeg ikke veed, at adskille dem,
uden i Størrelsen, Farven og Skiællene; thi først fal-
der Forellen gemeenlig større, dens røde Pletter ere
ligeledes langt større, og gemeenlig med en lys Ring
omgivne, dens Skiæl ere kiendelige, dens Bugfinner
have en hvidagtig Bræmme, som altsammen fattes Tøm-
merdrageren, hvorimod dennes store og firkantede Plet-
ter paa Siderne slet ikke mærkes hos Forellen. Ende-
lig er Forellens Underkiæbe længer end Overkiæben.
Efter Linnæi og Artedi Beskrivelse skulde den og have
en ukløftet Spor, sorte Pletter paa Siell Pladen (lo-
minis hypophtaimicis) og 6 Puncter paa Bryst-
finnerne; men da dette er noget, jeg slet ikke har kunnet
finde hos Forellen, gaaer jeg denne Forskiel forbi. For
Resten ere de begge omtrent af lige Smag og kan
spises med Behag, helst stegte.
      Ørret, Salmo lacustris, fanges om Høsten
og er en bekiendt velsmagende Fisk. I Ekern-Vandet
falder et Slags meget skiønne Ørreter, 2 a 3 gange saa
store som de sædvanlige og meget røde, helst paa Bugen