Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

deres Størrelse og Velsmagenhed, og dette Fiskerie
drives nu af et Interessentskab, som i visse Aar (saasom
1779) skal fortiene en 1400 Rdlr. derved.
      Herved maae jeg endnu erindre, at Haa-Stør-
jen, Sturio accipenser, undertiden gaaer op ad El-
ven, og er fanget ved Hougsund, som ligger 2 Mile op;
ligesaa indfinder sig her Kobben eller Sælhunden,
for at spisde Lax, endog om Vinteren; og man fortæl-
ler, at en, som igiennem et Hul i Isen var kommen op
og aad paa en Lax, blev saa længe siddende, at Hullet
frøs til, og at den ikke uden med Møie kunde komme
ned i Vandet igien.
      Af Krybdyr har jeg kun seet disse følgende:
Bue Orm, Natrix torqvata, som her ogsaa
opholder sig i Vand, og derfor kaldes Vass-Orm.
Længe vilde man indbilde mig, at den var en egen Art,
med gule Øren o.s.v., indtil jeg selv fik een at see
ihielslagen ved en Elvebred, og fornam, at denne her
saa kaldte Vass-Orm er ingen anden end Bue-Ormen.
Den gule Plet ved Ørene eller fra Mundvigene opad
til Hovedet var kiendelig nok, skiønt den ofte er meere
hvid end guul. At den Nordenfields opholder sig i
Vande og Elver har jeg aldrig seet eller hørt tale om,
hvorimod det her ikke er rart at see dem med oprakte
Hoveder svømmende i halve eller hele Snese-Tal i smaa
Vande eller Kiærn.
      Sloe, Staal-Orm, (Angvis fragilis,)
Dens Ham har jeg seet, som er hvid og meget smuk,
som det fineste File-Arbeide. Paa samme kunde jeg
let tælle 172 enkelte Skiæl ved Ryggen og 28 dobbelte
i Halen. Den maae altsaa have været meget liden,