Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.129

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

hvorpaa Linne ikkun har talt 135 Ryg-og Stiert-
Skiæl tilsammen.
      Af Øgler el Lacerta palustris almindelig
i Dammene. De Nordenfieldskes Orle (uden Tvivl
de Svenskes Ödla, lacerta agilis,) som siges at slippe
Stierten og holdes for meget forgiftig, skal og være
seet her, endog i Striid med en Orm. Under Stene
paa Landet skal og sees Øgler 1 Finger lange, brand-
gule under, men mørke oventil, som synes være La-
certa vulgaris.
      Padde, (Rana bufo,) og Lap eller Frøer,
(Rana temporaria,) ere de meeste af dette Slags,
som jeg har seet. De sidste, som Nordefields ere
stumme, høres dog her at qvakke undertiden.

§.12. Om Insecter, Orme og Blød-Dyr.

      Jeg vil her lige saa lidet som tilforn indlade mig
i vidtløftige Beskrivelser, som andensteds kan haves,
og vilde her indtage et alt for stort Rum. Derved
bliver Fortegnelsen vel noget maver, men dog kort, og,
som jeg haaber, ikke uden Nytte, da den Norske Fauna
derved kan bringes til nogen Fuldstændighed. Man
lærer deraf, hvilke Insecter den Syndenfieldske Deel af
Norge frembringer, hvorpaa faa have arbeidet. Hvor
jeg mener at have fundet noget Nyt, har jeg været vidt-
løftigere, og ellers hist og her lagt Anmærkninger til,
som mine Iagttagelser i denne Egn have forsynet mig
med. For Resten er Hr. Conferentz Raad Müllers
Anmærkning i hans Reise igiennem Øvre Tellemarken
rigtig nok, at man i Norge kan lede mange Træer igien-
nem uden at finde et eneste Indsect; dog findes langt