Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

flere blant Løv- end Naale-Træerne; saavidt jeg har
mærket, er og deres Antal større Vaar og Høst end
midt om Sommeren. I Begyndelsen af Sommeren
kan mange Træer være tæt besat af dem og skut ved sit
meeste Løv, som dog siden skyde nyt Løv, som ei angri-
bes af Insecter. De fleste Larver give sig og mere
tilkiende om Høsten, da de ere komne til deres Fuld-
kommenhed, end om Sommeren, da de enten ere smaa eller endnu kun ligge i deres Eg.

      I.) Skeed-Vingede Insecter
Af Tordivler har jeg ikkun fundet scara-
bæus cyandricus, simetarius, stercorarius,
solstitialis, de smaa Oldenborrer, som flyve her
i Mængde om Sommer-Aftener. De rette Olden-
borer, S. melolantha, skal og være her, men jeg
har ikke seet dem; fasciatus, auratus. Dens Larve
opholder sig mangfoldig i Have-Muld og af dens Fød-
ders Længde indbilder man sig om Aarets større eller
mindre Frugtbarhed. Endeel, som jeg lagde i Have-
Muld den 6 Novemb. 1781, fremkom den 21 August
Aaret efter; erraticus, nogen tuberculus paa Ho-
vedet sees ikke, men vel en liden Knop forved hvert
Øie, den opholder sig meget i Nype Torners Blomster.
     Dermestes lardarius sees her ikke i Flok,
men mangfoldig i den norske Gammel-Ost, undertiden
og i Æsker, hvori Insecter forvares; Pellio, Møll;
pertinax, typographus, scorphulariæ, fundet
midt i April Hister unicolor.
      Silpha qvadripustulata, allerede seet den
20 April; littoralis, mangfoldig i opkastede Grave
og paa de i samme staaende halvforraadnede Liig Kister;