Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

Græsset, fusca, dens Larve som er hin meget liig,
mei ei lysende i Mørket, saaes i Mængde paa Sneen
1781 i Octobr. da den første Snee var optøet og der-
paa strax faldt Snee igien. At det samme i lige Om-
stændigheder er observeret i Ungern og Sverrige kan sees
af Svenske Academ. Handlinger for 1749; fusca,
befindes her ligesom paa Søndmør altid at afvige fra
Linnæi Beskrivelse deri, at Vommen er næsten heel
igiennem rød, og alene ovenpaa ved basin sort; den
æder andre haardskallede Insecter, saasom Curc. ar-
gentatus, og flere; sangvinea, mindre en rufa,
som og adskilles derved, at det røde Hals-Skiold ikkun
har en sort Plet ved Hovedet, paa hin derimod ere
Sidekanterne alene røde; bipustulata, dens vesicæ
coccinieæ, eller røde Blærer ere opfylde med hvide
og trinde moleculæ, som Eg, hvilke i den finale Ende
have en slimig Stræng, hvorved de ere fæstede, og kan
neppe være andet end ova Ichneumonum, disse
Blærer selv see og ud som 2 eller flere ved hinanden
hængende røde Eg, hvorimod de, som sidde bed Hals-
Skioldets Sider, mere ligne smaa Svamper; litte-
ralis, som jeg har aftegnet og beskrevet Act.Ni-
dros.4.fig.9, findes ogsaa her med en Tegning
paa Hals-Skioldet, deels som et m, deels som et
Hierte.
      Elater, Smelder, ruficollis, sangvineus,
balteatus, teffelatus, æneus, pectinicornis, paa
denne har jeg engang fundet en kiendelig Fure langs
Hals-Skioldet. Af Larvæ elaterum, som ellers
ere sieldne har jeg paa andre Steder, giort et Par be-
keindte, og til samme Classe henregner jeg den her saa
kaldte Kiøl-eller Kuld-Mak, som i koldt Veir op-