Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

Den ligner meget andre Larvæ elaterum, som jeg
har seet, og har en ligesaadan enkelt Fod under Stiert-
Ledet, som de andre, hvorimod den deri er forskiellig,
at den har en trind og aflang rund Stiertleed, altsaa
ingen med Takker omgiven Plade paa Stierten, som
hine. Farven er rødguul, og paa hver Side ved
Stierten hr den en brun Plet. Insectet selv har jeg
endnu ikke faet udklækket, imidlertid troer jeg dog at
der er en Elater, allerhelst jeg seer, at der i det Sven-
ske Academ. Afhandl. for 1779 skal meldes om en
Elater fegetis, hvis Larve er meget skadeloig for Sæ-
den, og turde maaskee være den selv samme, jeg nu
har beskrevet.
      Cincindela campestris, riparia.
      Buprestis nitidula, ænea.
      Dytiscus marginatus, semistriatus, begge
meget store, i Fiske-Dammene; Natator, samme-
steds; Dytiscus ater lævissimus, antennis seta-
ceis, pedibusqve rufis, kun middelmaadig, eller af
Bæk, hvori en Saltvands Aare opspringer paa Gaar-
den Steensmyr.
      Carabus leucophtalmus, nitens, mela-
nocephalus, ruficornis, heel sort med rødbrune
Følehorn og Fødder, hvoraf og gives en langt større
Art, uden Indstrykkelse bagtil paa Ryg-Skioldet, som
tillige er gandske affladet og tyndt; paa Vingedækkerne
er den nu lidt grønagtig og lodden, nu igien Hornfar-
vet; Cupreus, hvis 2 første Leder i Følehornene ere
røde; testaceus, uliig Linnæi Beskrivelse deri, at