Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

Vingedækkerne ikke ere uden Striber, men stribede eller
riflede, som paa andre. Den er ellers kort, bred, oval
og heel rødbrun. Naar den vedrøres ligger den gandske
ubevægelig som Dermestes pertinax; C. supra
æneus, infra ater, antennis testaceis, pedibus
subrufis, gandske liig Cupreus, men mere Kaaber-
farvet; Følehornene ere heel rødbrune, og Føddernes
nederste Deel sort-rød; Hals-Skildet har bagtil en
meget bredere Kant, og Vingedækkerne ingen striam
ultimam serratam, bipunctatus.
      Necydalis minor, i Vinduerne, sielden.
      Staphylinus maxillosus, politus.
      Forficula auricularia.
      Blatta lapponica. Hannen adskiller sig fra
Hunnen ved sin lysere Farve, kortere Følehorne og
mere ovale Skikkelse. I Tobak-Blade fra de Danske
Øer i Vestindien, har jeg seet Blatta orientalis lig-
gende død; men endnu har jeg ikke merket at dette In-
sect har vundet Borgerskab her, saaledes som i Bergen,
hvor det under det Navn Kackelaker er vel bekiendt.
      Gryllus domesticus, Sirizen, som er Nor-
denfields ubekiendt, opfylder her Husene med sin Sang;
men forandrer tillige Boepæl, saa der kan være 1 eller
flere Aar imellem, da man ikke mærker den; Veruci-
vorus, Vortbid, saa kaldet, fordi den afbider Vor-
ter; Stridulus giver en stærk Lyd med Vingerne, og
har i Flugten en smuk Anseende af fine Vingers røde
Farve. Af 3, som bleve mig tilsendte i en Æske, var
een opædt af de andre, saa intet uden Laarbenene vare
tilbage; viridulus, grossus, dens gule og zinober-
røde Laar giør den anseelig; biguttatus.