Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

nen end om Dagen; Pamphilus, brandguul; Mæra,
mørk, med et eneste Øi oventil; Jurtina, synes i
Flugten helt sort, men er dog guulbrun under Vinger-
ne; Antiopa, stor og sort med hvide Bræmmer;
Urticæ, brun, den første man seer om Foraaret; C. al-
bum, med et hvidt C. under Vingerne; Euphoro-
syne, brandguul med 9 Sølv-Pletter; Argus, Idas,
argiolus, rubi, phlæas, virgaureæ, comma,
malvæ, med flere.
      Blant Tusmørke-Fuglene, som man kalder
Spinx, fortiener at mærkes Spinx tiliæ, hvis Larve
saaes paa Linde-Træerne 1782; Pinastri, stor, graa
og mørk; Elpenor, afviger deri fra Frischs Teg-
ning og Beskrivelse, at Larven ikke er grøn, men sort,
og Hornet i Rumpen efter Larvens Størrelse meget
lidet; Puppen og Sommerfuglen ikke stumpede i Bag-
Enden, men spidse. Den saaes i Midten af Sep-
tember paa Eliob.angustifol.stellatarum, ligner
i Hovedet og Øinene en Muus, og har hvide og sorte
Fiære vexelviis paa Vommens Sider; Farven er
muusgraa; tipuli formis, liig en Tipula eller Stan-
kelbeen. Følehornene have en hvid Ring hen ved
Spidsen, som Hr. Fabricius rigtig anmærker; Fili-
pendulæ, liden blaa og rødplettet; Statices, heel
blaagrøn og skinnende, mangfoldig paa Engene.
      Af Phalæner eller Natfugle, (Sommerfugle,
som flyve om Natten,) sees her først de lodne Bom-
byces, saasom: Bombyx qvercus, af mig beskre-
ven og aftegnet, Nye Saml. af Kiøb Selsk. Skrift.I.
No.2. Jeg har sammesteds viist, at Ichneumon
incubitor legger sine Eg i dem, og indenfor dens
Koqve opfører egne Boeliger; jeg mærkede tillige dette,