Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

mange forandringer, nu med gule, nu mørkeblaa
Vinger uden Kant-Punct, nu med brune eller skyede
Vinger med en gandske liden og hvid Kant-Punct.
De 2 sidste Variteter, som her ere meget almindelige,
har jeg aldrig seet Nordenfields, men vel den første.
      Ephemera horaria, Døgn-Fluen, bekiendt
deraf, at den som Orm eller Larve lever længe paa
Bunden af Vandene, men kun nogle Timer, efter at
den har forladt sin Puppestand og er bleven Flue. I
det den forlader Vandet slipper den sin Ham eller Pup-
pe-Huud, som af Vinden drives ind paa Folkes Klæ-
der, item paa Vinduer i Huse, og sees til samme fast-
hængende. Paa Vinduerne paa Fossesholm, der lig-
ger ved Vandet, saae jeg dette Særsyn i Junii 1780.
Man meente det var hvide Fluer, som havde sat sig
paa Vinduerne, men var dog intet andet end disse Fluers
hvide Hamme.
       Med Phryganeæ, Uggene, har det sig næsten
ligeledes, og af dem ere Rhombua og bicandata
de almindeligste. Endeel af dem giøre sig i deres
Orme-Stand smaa trinde Leer-Huse, hvori de ligge,
og samme sees her i Mængde paa Perle-Skiellen (Mya
margrifera) i Elven, sidende meget ordentlig tæt
ved hinanden, nu paa langs nu paa tvert.
      Hemerobii, Stink-Fluerne, ere især Perla
og albus. Den første lugter som Menneske-Skarn.
      Paa Søndmør har jeg fundet en af mig saa kaldet He-
merobius betulinu, hvis Larve i Sprekker af
Birke-Barken spinder en Uld-Koqve om sig til Vin-
teren, men sees og om Sommeren at forvandle sig til
Flue i sammenkryllede Elle-Blade i et gandske lidet
Spind, uden Koqve, den legger altsaa 2 Kuld, og