Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

     Sirex gigas, camelus, spectrum. Dette
sidste Tilnavn passer sig til dem alle, da de see temme-
lig befrygtelige ud, baade for deres Størrelse, saa og
for deres lange og tykke Brodde.
       Ichneumon, Giøge-Hveps, som legger sine
Eg i andre Insecter, ligesom Giøgen sine i andre Fug-
lers Rede. Deraf gives mange, saasom: Crispato-
rius, persvasorius, med 2 hvide Prikker paa alle
Vommens Leder; Culpatorius, manifestator, hvis
Brod er mere end 2 gange saa lang som Kroppen; de-
lusor, jaculator, meget smal; pugellator, luteus,
heel guul, ofte ogsaa rødbrun; globatus, ligner meest
den, som her giør sig gule Silke-Koqver paa Ery-
sinum officin., hvorom tilforn er medlt ved Urter-
nes Beskrivelse.
       Sphex; Sinding, S. vaga er den alminde-
ligste, desuden S. atra, fasciis, abdominis duabus
flavis, primo segmento punctis duobus flavis,
thorace punctus 2.minutissimis lateralibus fla-
vis, linea flava pro collari, tibiis maximam
partem flavis, ali albis, forte bifasciata Mul-
leri; S. atra, abdomine lineis 5.transversis lu-
teis duabus primis interruptis, med flere.
       Chrysis ignita, Ild-Hveps, bekiendt af sin
Ildfarve.
       Vespa, Hveps, Gedehams, Crabro, den
største, efterat den nogen Tid havde været igiennem-
stukket med en Naal, aad den endnu Fluer og Sukker,
som man rakte den; vulgaris, parietum, muraria,
har jeg seet slæbe en Larve i Munden, af samme Læng-
de som den selv.