Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

       Apis, Bie, Humle, cineraria opholder sig
her meget paa Salix pentandra, og samler det gule
Støv af Han-Blomsterne, hvilket derfor i Mængde
sees liggende paa dens lodne Baglaar. I Begyndel-
sen af Maii har jeg seet den i utallig Mængde flyvende
nær sandige Marke, hvori den har sin Rede; cuni-
cularia giør sig mange hule Gange i Sandet; trun-
corum, lapidaria, den store sorte Humle, brandguul
i Rumpen, meget adskilt fra en anden, ikkun halv saa
stor af samme Farve, ligner tropica Fabricii; ter-
restris, acervorum, heel sort; hortorum, item
A.hirsuta atra, thorace luteo hirsuto, abdo-
mine margine albo villoso, som synes være en
Varietet deraf; A.hirsuta atra, thorace antice
& postice angulo flavo, fascia abdominis ad
basin flava, ano albo, som kan være en Artforan-
dring af A.terrestris, skiønt mindre end samme;
A.hirsuta atra, thorace abdominisqve apice
luteis, liden og ligner meest lucorum; A.hirsuta
atra, ano villis albis circumdata, an A.Soröen-
sis Fabricii Mortiffa? A.hirsuta atra, thorace
abdomineqve (inprimis postice) flavis, mid-
delmaadig stor; A.hirs.atra, Thorace abdomi-
nisqve apice fulvis, ligeledes med flere, som ieg
ikke veed at henføre til Linnæi og Fabricii Humle-
Arter.
       Formica herculanea, Heste Myre, er her
en Plage i mange Huse, da Madvahre og Sylte-Sager
ikke uden stor Møie kan bevares for dem, hvilket dog
ikkun er at forstaae før St.Hans Dag, saasom de efter
den Tid forsvinde; rufa, Pisse-Myrer; nigra
i Sandjorden i Haverne, hvor den løber overmaade