Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

 og da her gives Vande, hvoraf man veed at Heste ere
døde, som have drukket deraf, saa har man Aarsag
troe, at disse Orme har været Aarsagen dertil; Ar-
gillaceus, i Leergrund; I Vand har jeg fundet en
anden Traad-Orm, denne gandske liig, men 1 1/2 Tome
lang, i den ene Ende mere stump og mørk end i den
anden, maaske Gordius filum Mulleri. Lum-
bricus terrestris, Metemark.
Fasciola hepatica, Faare-Igle, opholder
sig ogsaa her i Faarenes Lever, som jeg selv har erfa-
ret, men er dog ikke saa giængs som Nordenfields;
Fasciola alba, tentaculis qvatuor globosis spi-
nosis retractilibus, har jeg paa et andet Sted ud-
førlig beskreven. Her vil jeg kun sige, at jeg 2 gange
har fundet den Nordenfields i Sejen (Asellus vire-
scens,) og her eengang i en Lax fanget her i Elven.
Da en Væder uformodentlig døde her paa Præstegaar-
den og blev aabnet, fandtes ved dens Ryg-Pibe en
       Fasciola convexo-plana, ovariis adnatis feli-
formibus, nogle et Par Tommer lang, andre mindre,
de vare oventil convexe og hvide, men neden under flade
og mørke-brune; foran var den tyk og næsten cylin-
drisk, men udvidede sig siden, og blev baade bredere
og fladere, indtil mod Enden, som var meest tynd, men
ei saa bred, som i Midten. Ovenpaa var den belagt
med en Hoben Melkehvide Traade eller vasa, hvortil
hængte smaa hvide moleculæ, som var Eggene.
Bag Enden var især med samme Traade omgiven, og
da samme bleve adskilte, mærkede jeg, at det jeg før
ansaae for den bageste Ende, var en Unge, som hængte
fast til en saadan hvid Traad. Under den flade Bug
saaes og en hvid Aare paa langs, sammensat af mange