Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

finere Aarer og Traade, ligesom ovenpaa Legetmet.
Hirudo medicinalis, Blod-Igle; sangvisuga,
stagnalis.

       9.) Mollusca, Bloddyr
Her mærkes Limax ater, som i disse tørre
Egne kun meget sielden forekommer; Limax agrestis,
sees ikke heller nær saa meget paa Kaal og andre Mad-
Urter, som Nordenfields, hvor de med Møie maae af-
pilles. Derimod giver man dem her Skyld for at
fortære Rugen som nedsaaes i Agrene om Høsten, hvil-
ket og Linné i hans Fauna Svec. stadfæster, og i
dette Fald kan man paa et lidet Stykke Ager see dem
i 1000 Tal.
      Testacea ere ligeledes gandske faa, sa det er
af en rar Hendelse man kan see en Helix pomatia
i Haverne og blant Træerne. I Elven har jeg kun
mærket Mya margrifera, Perle-Skiællen, My-
tilus anatinus, og Tellina amnica Müll.Zoo-
log., som jeg har fundet i Flyndren Pleuronectes
flesus. Nerita fluviatilis, sees dog ofte paa raa-
dent Træe ved Vandkilder og Elve.
       Hertil maae jeg endnu føie Hydra hydatula,
Blære-Ormen, som vel ikke er kommen mig for Øi-
nene, men maae dog gives her, om det er sandt, at
Bud-Sygen hos Creaturerne foraarsages deraf, som
Prof. Leske i en egen Afhandling har giort sig Umage
at vise; thi denne Syge mærkes ogsaa her undertiden,
skiønt sielden. Da den efter hans Iagttagelse skal
opholde sig i Hiernen, holder han Sygdommen for
ulægelig, og raader at slagte et saadant Creatur i Tide.