Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.152

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

II. Part

 

Om Landhuusholdningen, med den øvrige
Indretning og Folket.

 

§ 13. Om Jordbruget i Almindelighed.

I Almindelighed har Agerlandet her, en for Jord-
Dyrkningen meget fordeelagtig Indretning, fornemme-
lig i den Henseende, at enhvers Eiendom ikke alene ved
Giærder er adskilt fra andres, men tillige inddeelt
i visse indhegnede Stykker, eller saa kaldte Jorer,
(Jorder,) som kan bruges vexelviis, nu til Ager og
Eng, nu igien til Fæe-Hagn, det er Overdrev, eller
som man her kalder det, Havn. Hermed følger den
Fordeel, først, at man er fri for alt Fælledskab med
deraf flydende Uleiligheder, da enhver kan have sin
Eiendom samlet, og benytte sig af sit, som han lyster;
dernæst, at man vexelviis kan forbedre et Stykke efter
et andet, ved at giøre mager Eng eller Havn til Ager,
og igien legge en længe brugt Ager til Eng eller Havn,
og saaledes bringe disse 3 Parter i tilbørlig Forhold og
Liighed indbyrdes. Hertil kommer den tørre og til
Agerdyrkning meget beqvemme Jord-Art, der enten