Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

er Leer eller Sand med Leer-Grund under, der beva-
rer Fugtigheden i Jorden, hvorfra dog nogle Steder
bør undtages, der falde noget for sandig eller tørre;
men hielpes dog langt lettere ved Blanding af Leer
eller Morads, end den alt for fugtige og moradsige
Jord, en Agerdyrker Nordenfields har at stride med,
for at faae sin Ager tilstrækkelig udtørret. I dette
og mere fortiener Eger at regnes blant de til Ager-
dyrkning meest beqvemme Egne i Norge, hvilket faldt
mig desto mere i Øinene, som jeg tilforn ikkun kiendte
den i Bergens Stift brugelige Jorddyrknings Maade
og ved min Ankomst her fandt alle Ting ligesaa lette
og beqvemmelige, som der vanskelige og møisommelige.
Der maae Ager blive Ager og Eng blive Eng til evig
Tid, da de til Ager beqvemme Jord Pletter forud ere
indtagne og det øvrige enten for klippigt eller moradsigt.
Her deroimod saae jeg først hvor let Eng kan giøres til
Ager og Ager til Eng, som efter Bøyes og andre
erfarne Landmænds Grundlære er den fuldkomneste
Jorddyrkning Maade og det beqvemmeste Middel til
at anskaffe sig Korn og Høe i Mængde. Der maae
3 a 4 Arbeidere postere sig ved Furene, i det de op-
pløies, for med Hakker og Spader at knuse Muld-
Klumperne, at rense Stene og Ukrud ud, ja endog at
grave eller spade, hvor Ploven ei har gaaet dybt nok;
her derimod saae jeg til min Forundring, at en eneste
Karl kan forrette det alt, med mere saadant.
       Men uagtet alle disse Fordele, kan man dog ikke
sige, at Jorddyrkningen her er bragt til større Fuld-
kommenhed, end i hine mere ufrugtbare Egne, hvilke
endog i visse Maader og ved en rigtig Sammenligning,
turde befindes at beholde Fortrinnet. At avle 5 a 6