Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

Fold Havre og 10 til 12 Fold Byg, er f.Ex. der
ikke rart,men her en stor Skieldenhed, med
mindre Ager-landet er nyt, hvoraf følger, at
de smaa Agre hos dem, dyrkes bedre end her de
store. Derimod arbeides her mere paa Engens
Forbedring, ved at lade gamle Agre hvile og bære
Græs, som før er sagtt, men naar nu Agrene alt
for længe udpines førend de lægges til Ekrer,
bære de siden intet uden slet Staar-Græs, hvorved
denne Fordeel igien tabes; og da man ikke heller
giør sig tilbørlig Fliid med Hjemme-Havnens For-
bedring, men lader dem stedse blive som de ere,
hvorved de Tid efter anden begroes med mos og
Krat, saa sees uden Vanskelighed, at Agerdyrkningen
her, som fleresteds, har sine store Mangler.
Aarsagerne dertil ere: 1) Manges alt for store og
vidløftige Jordebrug, der ikke tillader dem at over-
see alt, følgelig giver ved slet Behandling ikke
større Fordeel, end et lidet, men udkræver dog langt
større Bekostning baade med Arbeidsfolk og Heste.
Jeg vil her tage Præstegaarden til Exempel, hvis
Eiendele tilvisse strækker sig en heel Miil i
Omkreds, og Agerlandet med Enge og Pladser nok en
halv Miil. At dyrke saa megen Jord er mere end een
Mand kan overkomme, helst naar han ikke strax er i
Stand til at skaffe sig et tilstrækkeligt Antal Fæe-
Creature. At bortforpagte Stykker deraf, har været
forsøgt, men duer ikke meget, siden ingen skietter
om at dyrke det tilgavns, som han ikke bestandig
venter at nyde Frugt af. Det var derfor at ønske,
at saa vidløftige Præstegaarde kunde overlades til
Forpagtere paa Livstid, hvortil maatte søges Kongel.
Tilladelse, at en Eftermand i Embedet ikke skulde ophæve
Contracten. En saadan Tilladelse havde jeg tænkt at