Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

man paa den nordvestlige Kant af Sognet fra Kienne-
rud-Vande og Skierper hen til Holte Field i en
Strækning omtrent af 2 norske Mile, hvor i de seneste
20 Aar 32 Huusmands Pladser ere oprøddet af unut-
tig, stenig og moradsig Jord, hvilket alt er skeet af
Berg-Arbeidere siden Holte-og Skara-Gruberne
bleve anlagte og bebyggede. Arbeideren ved Skara-
Gruben, Ole Andersen Saga, fortiener her i Besyn-
derlighed at roses, som den der først har begyndt dette
roesværdige Arbeide og tillige bragt det til største Fuld-
kommenhed *). Kort sagt, gaaer end Forbedringen
langsom fort, formedelst forommeldte Hindringer, er
den dog virkelig i Fremgang, og har endnu som ført
sine Befordrere, af hvilke jeg her vil opregne nogle.
Kapellanen Hr.Andreas Wulfsberg, var i Begyn-
delsen af dette Seculo den første, som begyndte med
Agerdyrkningens Forbedring, blant andet at bortlede
det overflødige Vand fra Ager og Eng ved Grøfter,
som tilforn aldrig var tænkt paa, og da han en Tid
beboede Præstegaarden, giorde han der store Forbedrin-
ger, hvilke dog siden for største Delen ere forfaldne
igien. Vel foretog sig min Svigerfader, Sal. Prof.
Grave, at forbedre den Deel af Gaarden, som Kapell.
Hr. Wulfsberg, og efter ham Sognepræsten Hr.
Anchersen, ikke havde kunnet overkomme, men da
samme er sandig, og Sand-Jorden ei blev blandet med

*) Ved Anledning af det forrige Jarlsbergske Sølvværk,
       ere ligeledes mange Pladser oprøddede, og en Kirke bøgt,
       som før ikke var. Det samme vil formodentlig skee
       ved Blaafarve Værket i Modums Sogn, som har
       megen øde og til Dyrkning beqvem Jord. Paa Kongs-
       berg er det fornøieligt at see de tørreste Klipper og
       ufrugtbareste Moradser forvandlede til Ager og Eng.