Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jordbruget i Almindelighed-
  

§ 13 (pdf)

pag.153

pag.154
pag.155
pag.156
pag.157
pag.158
pag.159
pag.160
pag.161

Leer og Muld, blev hans Arbeide af liden Nytte og
Varighed. Ved Hr. Wulfsbergs Tid, var og
Bonden, Jens Olsen Berg, en god Agerdyrker, som
endnu er i Berømmelse. For nærværende Tid bør
Hr. Major Selkiær regnes blant de beste, som og
med sit Exempel har opmuntret mange i sin Egn; blant
annet har han først begyndt at sætte Høet i Saater
eller smaa Høe-Stakke, som siden er almindelig op-
taget, dernæst Sav-Fogden Hr. Walther, som af
det Kongel. Landhuush. Selskab er belønnet med en
Guld-Medaille, ligeledes Hr. Capitain Koss, den
residerende Kapellan Hr. Smith, og Proprietairen
Hr. Fenniger, som alle paa Jordebrug havde anvendt
berømmelig Fliid, hvortil endnu kan lægges endeel
gode Jorddyrkere blant Bønder, af hvilke 2 allerede
have erholdet Præmier af det Kongel. Landhuush. Sel-
skab, og andre nu arbeide derfor. Desuagtet kan
Eger vel aldrig komme i Stand til at behielpe sig med
sin egen Korn-Avl, saalænge den bliver i sin nærvæ-
rende Forfatning, hvilket især gielder om Hoved Sognet,
der beboes af mere end 1000 Mennesker, der slet ikke
drive Jordbrug. Til Oplysning derom, vil jeg her
meddele en Beregning, som jeg efter Raadførsel med
kyndige Folk har opsat, saavel over det der avles som
kiøbes, og er af følgende Beskaffenhed:
       Angaaende først Korn-Avlingen, da er de
Gaardbrugendes Tal over hele Præstegieldet 462, af
hvilke ingen, 3 a 4 undtagen, saaer mere end 24 Tønder
Havre, 2 1/2 Tønde Byg og 1 1/2 Tønde Smaa-Sæd (af
Rug, Hvede, Erter) og neppe nogen mindre end
3 Tønder Havre, 3/8 Tønde Byg, og ligesaa meget
Smaa-Sæd. Deraf tages Middel-Tallet, og bereg-