Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Jordebruget i sine besynderlige Dele,
saasom Rødning, Giødning, Pløining m.m.
-
  

§ 14 (pdf)

pag.161

pag.162
pag.163
pag.164
pag.165
pag.166
pag.167
pag.168
pag.169

dog hverken i Mængde eller Godhed lignes med Fæe-
Giødselen, hvorpaa det altsaa fornemmelig beroer,
naar Agerlandet skal blive tilstrækkelig giødet. Hvor
fornødent var det ikke da, helst paa et Sted som dette,
hvor man for Hestenes Skyld holder faa Fæe-Kreature,
vel at bevare og forsigtig at forøg; og dog viser
man sig deri overalt meget skiødesløs, som sees deraf,
at saa faa øve den Kunst, at forøge Giødselen med
Blanding af Tørv, moradsig Jord, Bar, og deslige;
ingen har Tag over sin Mødding at bevare den for
Soelskin og Regn; faa eller ingen vedd at bevare og
ret at benytte sig af Urinen, som dog er den vigtigste
Part af Giødselen, og hvad Sommer-Møgen angaaer,
da bliver den enten spildt paa Sætrene (Græsgangene
til Fields), eller og i Hiem-Havnene (indhegnede
Græsgange ved Gaardene), ikke saa vel benyttet, som
den burde; thi endskiønt man paa mange Steder har
Træder, at indlukke Qvæget i om Natten, for derved
at forbedre et og andet Eng-Stykke, som siden optages
til Ager, forsømmer man dog ret det, som uden Tvivl var
langt nyttigere, at indrette Træder i Hiem-Havnen,
og at lægge under Qvæget, som der hver Nat forsam-
les, Tørv, Leer, Tuer, Bar, Bregne eller Enestav,
og deslige, for at sammentrædes med Møgen og Uri-
nen, og derved at forøge Giødselen. Naar nu dertil
lægges, at Møgen sielden udføres om Høsten strax
efter Pløiningen, da den kunde blive jevnt udbredet,
og ved det indfaldende fugtige Veir meddele Jorden sin
Fedme; men ved Jule-Tider eller sildigere, naar Føret
er best, maae den nødvendig tabe meget i sin Kraft,
og tilligemed den optøede Snee, bortskylles. Disse
Feil begynder dog en og anden nu at indsee og rette,