Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Jordebruget i sine besynderlige Dele,
saasom Rødning, Giødning, Pløining m.m.
-
  

§ 14 (pdf)

pag.161

pag.162
pag.163
pag.164
pag.165
pag.166
pag.167
pag.168
pag.169

da man har nogle skiønt alt for faa Exempler af Jord-
Dyrkere, som deels føre Myre-Jord i Mødingen for
at blandes med Møgen og forøge Giødselen, deels
bygge deres Fæe-Huse saa høit, at de under Gulvet
kan indføre saadan Jord, og ved den igiennem Gulvet
kan indføre saadan Jord, og ved den igiennem Gulvet
rindende Urin, deraf danne en nyttig Giødsel, eller og
samle Urinen i Kumme, og Tid efter anden udøse den
over Mødingen. Jeg vil her ikke vidtløftig under-
søge, hvorvidt det er nyttigt, at lade Møgen længe ligge
for at brænde, og som nogle mene, ikke at udføre den
paa Agrene, førend den er bleven er Aar gammel. I
de Svenske Afhandlinger for 1778, 3 Qvart. 12 og 13
Afhandl. (hvoraf jeg dog kun har seet en Recension,)
fraraades dette gandske, af Aarsag, at en vigtig Deel
deraf i den lange Tid uddunster. Jeg veed og Exem-
pel derpaa Nordenfields, at de som have begyndt der-
med, have ladet af derfra, og ikke fundet deres Regning
derved. Desuagtet nægter vel ingen, at Møg som
er blandet med Straa og endnu mere med Myre-
Muld, behøver at brænde og komme i Giæring, og
da dette udkræver Tid, giør nok den best, i det mindste
efter den her værende Agerdyrkningsmaade, som lader
sin Møg ligge Sommeren over vel tildækket med Myre-
Jord eller Granbar, og udfører den strax efter Pløi-
ningen om Høsten, som videre vises 15 §. ved Byg-
Sædens Behandling; hvorimod de, som om Foraaret
udføre den Koe-Møg, som Vinteren igiennem er sam-
let, kan kun giøre sig Regning paa lidet Korn, men
meget Græs og Ukrud.
       Giødningens forsigtige Uddeling til enhver Jord-
Art efter sin Beskaffenhed, er dernæst en Sag, som
nøie burde iagttages, hvorimod den Skik er ikke god,