Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Jordebruget i sine besynderlige Dele,
saasom Rødning, Giødning, Pløining m.m.
-
  

§ 14 (pdf)

pag.161

pag.162
pag.163
pag.164
pag.165
pag.166
pag.167
pag.168
pag.169

saasom den ellers af Sanden udmavres. At blande
det her værende stive Leer med nogenledes grov Sand,
vilde ligeledes have sin store Nytte, som enhver let
begriber, men saavidt er det ikke kommet med Ager-
dyrkningen paa Eger, at man veed, at forbedre Jord-
Arterne ved at blande den ene med den anden.
       Pløiningen forrettes saaledes, at man afdeler
Ageren i visse lange Qvadrater eller Parallelogramata,
pløier fremad ved den ene, og tilbage igien ved den
anden Side af samme, hvorved den middelste og sidste
Fure bliver aaben. Er ny Ageren tillige hældende,
pløier man en Fure eller graver en Grøft nedenfor
Ageren paa tvert og drager forbemeldte aabne Midt-
furer ned i Tværfuren eller Grøften, for derved at af-
lede Vandet og tørre Ageren. Denne Skik er meget
god, helst i vaade Aaringer og hvor Jorden er fugtig.
Det er og en stor Fordeel saaledes som sagt er, at pløie
een Fure op og en anden ned, eller frem og tilbage, saa-
som Ager-Mulden derved bliver lige deelt og ikke dy-
bere paa et Sted end et andet, isteden for man i Ber-
gens Stift, hvor Pløiningen, deels for Situationens.
deels Magelighedens Skyld, altid begynder og ender
fra samme Side af Ageren, idelig velter Mulden hen
til den Side, hvor Pløiningen endes, hvorved Ageren
faaer høie Rener med dyb Muld paa eet Sted og der-
imod bliver gandske grund og nedsiunken paa et andet.
Her sees derimod ingen høie Ager-Rener, hvor længe
end Ageren er brugt, hvorfor man og kan være den
Møie foruden, at bringe Mulden fra den ene til anden
Ager-Rene, som Nordenfields er brugeligt. For det
øvrige pløies her gemeenlig med et Bete eller Kobbel
af 3 Heste, hvor Agerbruget er nogenledes stort, eller