Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Jordebruget i sine besynderlige Dele,
saasom Rødning, Giødning, Pløining m.m.
-
  

§ 14 (pdf)

pag.161

pag.162
pag.163
pag.164
pag.165
pag.166
pag.167
pag.168
pag.169

kun med 2, hvor det er mindre. Den, som kun har
1 Hest, lægger da Plovlaug med en anden. Den
Plov, som her bruges, er den sædvanlige Norske, eller
i Dannemark saa kaldte Falkensteenske, paa hvis
Indretning jeg ikke troer der er meget at udsætte, naar
den kun ikke var for stor o havde et alt for bredt Plov-
Jern, hvorved Jorden opvæltes i store Klumpe, men
ikke giøres løs og smullen nok, følgelig ikke heller be-
qvem nok for Sæden at voxe i. Jeg troer derfor
man giorde bedre, isteden for de store Plove med 3
Heste at betiene sig af de 2 mindre med 2, saasom man
derved fik flere Furer med en mere opbrudt og smullen
Jord, og naar man isteden for 2 store Plove med 6
Heste, som her paa Præstegaarden er brugeligt, brugte
3 mindre med 2 Heste for hver, kunde man i lige Tid
udrette det samme, og endda vandt man dette, at Age-
ren blev bedre oppløiet. Desuden begaaes her, som
fleresteds, 2 mærkelige Feil, først deri, at man ikke pløier
dybt nok (nemlig som tiest kun 1/2 Qvart. eller 4 Tom.)
og dernæst ikkun 1 Gang, hvor 1 a 2 igientagne Pløi-
ninger vare fornødne. Det første kunde med 2 a 3
Heste let skee, naar Plov-Jernet ikke var for bredt og
Ploven for svær, og vilde have adkillige Fordele, saa-
som at Jorden blev mere løs, og den underste døde
Muld mere for Luften udsat og frugtbar. Hvor
Grunden er leerig, som her, vilde tillige den Fordeel
flyde deraf, at Leeret blev blandet med Muld-eller
Sand Jorden til stor Forbedring for dem begge. Det
andet var ligeledes meget nyttigt, helst i leerig og stiv
Jord, hvor en enkelt Pløining umuelig er i Stand at
giøre Jorden løs og smullen. Naar man, for Ex.,
høstpløier til Byg-Sæd, hvor fornødent var det ikke