Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.169

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

§ 15. De her brugelige Sæde-Slags med deres
Behandling og Indhøstning.

       Havre er her Bondens sædvanligste Kost til Brød,
følgelig og den Sæd han meest lægger Vin paa, saa
man i det mindste kan regne, at han saaer 20 Gange
saa meget deraf som af anden Sæd. At han derved
taber noget i Styrke og Sundhed, troer jeg ikke, da
baade Havren i sig selv er en sund og nærsom Spise,
og den Havre som her avles er meget god, som blant
andet sees af de skiønne Gryn, som her males deraf,
og i visse Maader bære Prisen for alle andre Gryn.
Ved Havre-Sæd har man desuden den Fordeel, at
dens Halm er meest tienlig for Kreaturene, og at den
tager til Takke med den mavreste Jord. Men da den
paa hin Side giver langt mindre af sig end Byg og
modnes sildigere, saa maatte en fornuftig Oeconomie
gandske afraade fra at faae saa meget af det første og
saa lidet af det sidste Slags Sæd, hvis ikke Fornø-
denheden, som bryder alle Love, selv tilsagde det; thi
saalænge man lægger mere Vind paa Kiørsel end Fæe-
Avling, er det en Umuelighed at tilveiebringe Giødsel
i den Mængde, som en tilstrækkelig Byg-Sæd udkræ-
ver, hvoraf følger, at man maae behielpe sig med en
ringere Sæd, isteden for en bedre. Ved god Be-
handling kunde dog denne Sæd blive temmelig fordeel.
agtig, saasom det er bekiendt, at den kan give af sig
7 a 8 til 10 fold; men saaledes, som den her behand-
les, giver den kun 3 a 4 Foild, som ikke synderlig løn-
ner Møien. Man giver den nemlig enten mavre Ekrer,
som i mange Aar ikke have været giødede, eller mos-
groede Marke, som ikke mere bære Græs, og til den
Ende oppløies om Høsten, at man kan saae Havre deri