Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

deraf intet uden dette, at Sæde-Korn med Fordeel
kan ombyttes, men ei at denne Ombytning bør skee
med udenrigs Korn, som baade behøver stærkere Var-
me, og desuden i Skib-Rummet let kan tage Skade,
som forbemeldte Aars Erfaring bevidner.
       Af Byg saaes ikke mere, end som Giødselen
vil tilstrække, og dermed er Omgangen denne: Man
Høstpløier det Stykke Land, som til denne Sæd er be-
stemt, og helst bør være mosgroede Ekrer eller Græs-
vold tilforn opbrudt og besaaet med Havre, saaledes
som jeg nyelig har sagt, da anden aaben og længe brugt
Ager ved Høst-Pløining vilde tabe alt for meget. Et
saadant oppløiet Stykke Land jevner man siden med
Harren, og fører saa Giødning derpaa, saasnart som
mueligt, som da enten bør skee med Karre, eller med
Slæde paa første Frost; skiønt mange, som jeg fore-
gaaende § har viist, bie dermed til Vinteren, da Giød-
ningen hverken kan blive saa lige deelt, eller meddele
Jorden sin Fedme som om Høsten, medens den endnu
er aaben. Fopraaret efter harres Ageren til Sædning,
og endelig harres 2de Gange efterat Sæden er ud-
saaet, den første Gang paa langs, den anden paa tvert
deraf, hvilket ogsaa ved Havre-Sæden iagttages.
Aaret efter oppløier man en saadan Ager ordentlig om
Foraaret og saaer Byg deri uden Giødning, eller og
i Steden for Byg, Blandings-Korn, som her er temme-
lig i Brug og giver gemeenlig mere af sig end Bygget.
Det 3die Aar saaes atter Byg, Blandings-Korn eller
Rug, hvorpaa man lader Jorden hvilke og bære Græs.
Dog er dette kun at forstaae, naar en Ager er tilstræk-
kelig giødet, thi ellers lader man den strax andet Aar
bære Græs, og herved er Regelen denne, at en Ager