Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

ei bær lægges til Græs-Land, uden naar Giødselen
vender op, som skeer enten andet Aar efter første Pløi-
ning, da den endnu ei er nedpløiet, eller efter 3die
Aar. da den er oppløiet igien. Det 4 radede Byg
er her det sædvanligste, dog sees det 6 og 2 radede
deriblant, ja paa endeel gaarder har det 2 radede end
ogsaa Overhaand, og udgiør næsten alt. Det er det
største og kiærnrigeste, og giver derfor det beste Meel
og Gryn, men til Udsæd er det derfor destomindre
drøieligt og ombyttes derfor med det 4 radede. Thore-
Byg eller Himmel-Korne, (Hordeum coeleste,)
som en misligere Sæd, befatter man sig ikke meget
med, dog skal det trives beste i Braater, eller hvir
Træe-Qviste ere opbrændte paa Agrene. Himmel-
Byg, (Hordeum distichon,) saaes ligeledes af
nogle faa, og som man siger, med Fordeel. Hoved-Re-
gelen ved dette Slags Sæd skal være denne, at saae
meget tyndt, saasom kun 1 Skieppe mod et Qvarteer
af andet Byg, og tillige at saae det sildigere. De, som
saae Udenrigs Byg, blive undertiden bedragne, i det
de i Steden for Vaar-Byg, som de ventede, maae
høste Vinter-Byg, og saaledes tabe eet Aars Af-
grøde.
       Rug, Vinter-Rug, saaes enten i Braater,
eller i tørre og nogenledes fede Agre, undertiden og i
Kasser, som ere smaa Braater, af Krat og smaa
Træer, som bortrøddes og forbrændes hist og her paa
Engene. Braate-Rug, som den beste og frugt-
bareste, er meest brugelig blant gemene Mand, naar de
have Leilighed dertil, hvorimod de, som enten ingen
Skov have at miste, eller tage i Betænkning, at be-
handle deres Marker paa denne Maade, helst blive