Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

ved Ager-Rugen, hvortil de vælge god tør og hælden-
de Jord, at Vandet ei skal standse og tilfryse om
Vinteren, hvilken da enten er Par Aar tilforn maae
være giødet til Byg-Sæd, eller samme Aar qvædet,
eller og ligge nær Fæe-Husene og have maadelig Til-
flod af Møddingen. Den rette Sæde.Tid er den
16 August, eller strax Skuren, og Høsten gierne
riig, saa man endog kan avle 20 Fold. Vaar-Ru-
gen, som en misligere og mindre frugtbar Sæd, betie-
ner man sig ikke gierne af, med mindre Vinter-Rugen
har mislinget, som gemeenlig skeer, naar Jorden ei
faaer Frost og Snee til Bedækkelse om Vinteren.
Ellers er Vinter-Rugen her saa god, at den inden-
landske altid har mærkelig Fortrin i Prisen fremfor
den udenlandske.
       Hvede saaes ligesom Rugen af alle, dog af de
fleste kun lidet, nogle undtagne, som ville leve mere
lækkert, eller avle den for at sælge, og derfor lægge
mere Vind derpaa end de burde. Sommer Hve-
den er den meest brugelige, dog er Vinter Hveden
af nogle nyelig optagen, siden den giver det hvideste
og beste Meel, der giver det engelske intet efter, og
ikke fordærves af Brand-Ar. Gamle Ekrer eller
længe hvilet Jord, som er høilændt og muldblandet,
samt qvædet om Sommeren eller opbrudt om Høsten
og derpaa giødet, holdes for den beste. Man kan
i saadan Jord saae Hvede 2 Aar i Rad, og ofte det
sidste Aar avle mmer end det første, fordi Jorden da er
bleven ret opbrudt og smullen. For at forebygge Kull.
eller Brand-Ar, som Sommer-Hveden ofte fordær-
ved af, raades her at støbe den i Kalk-Vand og at