Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

den vilde Humle, som paa nogle Steder voxer i tem-
melig Mængde. Jeg kiender og dem, som uagtet de
stedse bruge Øl i deres Huusholdning, behielpe sig med
nogle faa Humle-Ranker, som have staaet uforandrede
i 20 Aar, hvoraf sees Humlens Villighed til at voxe,
og med hvad Fordeel den kunde dyrkes.
       For alle Sæde-Slags er det her en Fordeel,
først, at Sæden aldrig, uden paa nogle faa høit belig-
gende Gaarder, bortfryser, skiønt den vel i kolde Aaring-
ger kan skiæres grøn og umoden, hvortil den slemme
Skik at saae udenrigs Korn, er den største Aarsag.
En anden Fordeel er dette, at man ikke plages af Flug-
Havre, som paa Ringerige, hvor man for den Skyld
maae pløie og ale mange Gange, skiønt dette tillige
fører den Nytte med sig, at Jorden desto bedre bear-
beides. Hertil kommer, at Græs og Ukrud i Agrene
er her ligesaa rart, som Nordenfields almindeligt, som
ventelig kommer deraf, at de her ofte faae Hvile imel-
lem, naar de Nordenfields stedse ere i Brug. Dog
giør den her værende tørre Leer-og Sand Jord meget
dertil. Det samme er Aarsagen, hvorfor de Norden-
fields saa meget brugelig Hull-Briter (bedækkede
Grøfter i Agrene for at bortlede det overflødige Vand,)
her ei behøves, til stor Lettelse for Jordebruget. Dog
hvor Gaardene ligge nær Fieldene, og de derfra op-
springende Vand-Aarer i Dalene, giør Marken mo-
radsig og kold, naar saadanne Grøfter ogsaa her ind-
rettes, som sees paa Dramdal, hvor meget Arbeide og
ikke mindre Bekostning er anvendt derpaa.
       Med Maal, Skuur-Maal og Skuur-Arbeide
har det sig her for det meeste, som andensteds i disse
Egne, hvorfor jeg i dette Stykke vil have Læseren