Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178

henvisst til Hr. Mag. Wilses Beskrivelse over Spyde-
berg, hvor dette med meget andet Landvæsenet angaaen-
de, meget nøiagtig afhandles. Dette vil jeg kun sige,
at et Maal i Ager og Eng regnes her for 8,6 Alen
lange Stænger i Længde og Brede, som udgjør 2304
qvadrat Alne. I gamle Dage regnede man 1/2 Tøn-
de paa Maalet, eller 2 Maal paa en Tønde Land,
(en Tøndes Havres Udsæd,) men nu henved 3 Skiepper
paa Maalet, eller 3 Maal paa Tønden, som viser,
deels at den nu saaes tyndere end i gamle Dage, deels
at Jorden nu bliver bedre dyrket, og er hiulpen med
en tyndere Udsæd, siden Sæde-Kornet i vel dyrket
Jord kommer bedre til Nytte, og skyder flere Straa
af Roden, skiønt deraf ogsaa følger, at en Tønde Land
behøver større eller mindre Udsæd, som det er ilde eller
spare en Hoben Sæde-Korn. Dette maae jeg og
i Henseende til Skuren erindre, at da her ikke sees
Stene i Agrene, kunde man i Steden for at sKiære
Kornet med Segl, som nu er brugeligt, meget vel af-
meie det, efter de Danskes Maade, om der ellers var
nogen Fordeel derved.
       For at tørre Kornet vover man sielden at sætte
det i Røk, (det er 4 Neger satte mod hinanden paa
Ageren i en Pyramide,) med mindre Veiret tegner sig
til at blive bestandig tørt, hvorimod man jevnlig sætter
det paa Stør, som bedre bevarer Kornet i Regnveir.
Det samme er paa adskillige Steder Nordenfields i
Brug, og agtes bedre end de ellers brugelige Hesgier,
hvori Kornet ei saa hastig tørres. Naar det er tørt,
bringes det paa den sædvanlige Maade hiem i Slæder,
det affaldne undtagen, som bliver liggende tilbage paa