Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning -
  

§ 15 (pdf)

pag.'170

pag.171
pag.172
pag.173
pag.174
pag.175
pag.176
pag.177
pag.178
pag.179

 Ageren, og i visse Aar, saasom 1781 er saa mangfol-
digt, i sær af Havren, at det næsten udgiver den 3die
eller 4de Deel mod det, som indbringes. Aarsagen er
deels Nedharringens, deels Veirets Ulighed. Ved
Nedharringen kommer nogle Korn at ligge dybt, andre
høit, en hastig paafølgende Regn bringer og meget
Korn i veiret, som før laae skiult, det sidste kan altsaa
ikke fæste Rod, førend hint er oprundet, helst naar
langvarig Tørke indfalder, hvorved det ene lige saa
meget hindres i sin Fremvæxt, som det andet befordres.
Deraf reiser sig den Forskiel om Høsten, at noget kun
er halvt modent, naar en anden og større Deel er fuld
moden og færdig at falde af; passer man da ikke den
rette Tid, tabes mere ved det, som falder af, end der
vindes ved et, hvis Modenhed man har biet efter,
som i sær saaes forbemeldte Aar, da den i Mængde af-
faldne Havre, voxte efter Indhøstningen en halv Alen
høi, og under Navn af grøn Malm blev afmeiet til
Foder for Kreaturerne. Hvor ulige det heri gaaer til,
sees blant andet deraf, at jeg 1780 af 45 Tønders
Havre-Sæd avlede 216 Tdr. 1781 af 56 Tdr. ikkun
190. 1782 af 51 Tdr. Udsæd 222, og 1783 af 53
Tdr. Udsæd. Det første Aar fik jeg af 3 Tønders
Byg-Sæd 28 Tdr., det andet af 4 Tdr. kun 19,
det tredie af 4 1/16 Td. 30 Tdr., og det fierde af 4 Td.
19. Af Vinter-Rug avlede jeg det første Aar 16
Fold, det andet kun 6 til 7 Fold, det tredie over 23
Fold, og det fierde eller sidste aldeles intet, baade fordi
Sæden blev silde saaet om Høsten og Jorden ei tilfrøs
om Vinteren, men blev med Snee bedækket førend
Frosten kom.