Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Engens Behandling item Græsgang eller Havn -
  

§ 16 (pdf)

pag.178

pag.179

pag.180
pag.181
pag.182
pag.183

§ 16. Om Engens Behandling item
Græsgang eller Havn.

       Betragter man Engens Tilstand paa de fleste
Steder Nordenfields i sær Bergens Stift, maae man
meget undre, at den endnu kan bære Græs, siden de
fleste ere endnu det samme, som de have været for
nogle 100 Aar siden, da de bleve fra Fælledet indhæg-
nede, uden at man isden har kommet dem til Hielp ved
Arbeide og Kunst. Er nogen Forbedring siden den
Tid skeet, da er det enten ved den Fedme, som nedrin-
der fra Møddinger eller Agre, eller ved de Qvier
(Indlukker) paa Engene, som man lader Faarene ligge
i om Høste-Nætterne, efterat Høet er afmeiet, eller
ved den Faare-Møg, som udbredes over mosegrodde
Enge, som dog kun er af liden Varighed, og enda
kun paa faa Steder i Brug. Bliver end et og an-
det moradsigt Sted udtørret og givet til Ager, vinder
dog Engen lidet derved, og at lægge et Stykke Land
til Eng, efterat det med stor Bekostning er giort til
Ager, synes neppe at lønne Møien. Her forholder
det sig derimod langt anderledes. At anskaffe sig god
Eng, koster ei mere end en simpel Pløining om Høsten,
derpaa at giøde et saadant Stykke Land og efter nogle
Aars Byg-Sæd at lade det hvile, da man kan være
vis paa, at faae den skiønneste og med de beste Græs-
arter begroed Eng deraf, og paa saadan Maade kan
man i kort Tid forbedre sin hele Eng-Bund. Dog
maae herved iagttages, først at man ikke for længe bru-
ger et saadant Stykke Land til Ager, men i det høieste
kun 3 Aar, at det ei for meget skal udmavres, men
beholder nogen Fedme tilbage til gode Græsarters Frem-
bringelse; dernæst, at man førend det lægges til Hvile,